Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych (drugi nabór)

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-15 do 2017-09-22 13:00:00

Limit miejsc

6

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada:

  • kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy grant",
  • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów i składają w określonych terminach, bezpośrednio na wydziałach, następujące dokumenty:

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania,
  • życiorys naukowy,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2016/2017 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy przedstawić przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia,
  • pracę magisterską i ewentualne publikacje,
  • pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji),
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne,
  • opis projektu badawczego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji), 
  • 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę cztery elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

 

Lp.

Element postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów

1

Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego

36

2

Dodatkowe kwalifikacje kandydata oraz stopień przydatności projektu badawczego dla realizacji celów i zadań Wydziału

10

3

Udokumentowane osiągnięcia naukowe i organizacyjne

15

4

Wynik studiów

39

 

Ogółem

100


Rozmowa kwalifikacyjna
obejmuje tematykę, w której planowany jest doktorat, oraz do wyboru: fizykę atomową, fizykę ciała stałego, biofizykę molekularną, astrofizykę lub informatykę. Algorytm punktacji rozmowy kwalifikacyjnej: x=12(ocena-2), gdzie ocena wystawiona jest w skali 2-5 stosowanej na Uczelni. W rozmowie kwalifikacyjnej może wiąć udział - w charakterze obserwatora - wskazany przez kandydata na doktoranta opiekun naukowy. Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata.

Dodatkowe kwalifikacje obejmują m.in. studia na dodatkowym kierunku. Kandydat uzyskuje 2 punkty za tytuł zawodowy licencjata/inżyniera albo 3 punkty za tytuł zawodowy magistra.

Punkty (0-7) za stopień przydatności projektu badawczego dla realizacji celów i zadań Wydziału, Komisja będzie przyznawać w oparciu o opinię Dziekana.


Osiągnięcia naukowe obejmują m.in. publikację w czasopismach o zasięgu międzynarodowym – 10 punktów, doniesienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym – 3 punkty, referat na konferencji w ramach studenckiego ruchu naukowego – 2 punkty.


Algorytm punktacji za wynik studiów: x = 13(średnia-2), średnia = 0,6e + 0,2m + 0,2p; gdzie: m – ocena z egzaminu magisterskiego, p – ocena pracy magisterskiej, e - średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów w przypadku magisterskich studiów jednolitych, w przypadku studiów dwustopniowych e = 0,4e1 + 0,6e2, gdzie e1 i e2 są odpowiednio średnimi ocen uzyskanych na studiach I i II stopnia (skala ocen 2-5). Średnie uwzględniane są na podstawie suplementów do dyplomu, załączonych do wglądu indeksów lub kart egzaminacyjnych.


Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną sporządzone dwie odrębne listy rankingowe dla dyscyplin: astronomia oraz fizyka. 

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym

Terminy egzaminów

27.09.2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego są podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 29.09.2017 r.

Dodatkowe informacje

Termin składania dokumentów od 15.08.2017 do 22.09.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 5, tel. (56) 611-32-49