Nicolaus Copernicus University in Toruń / Faculty of Languages

English Studies (part-time, 2nd cycle education) (NQF)

Level of study: second-cycle Form of study: part-time Education profile: general academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-05-15 to 2018-09-03 14:59:59

Language

English

+pokaż OPIS KIERUNKU

Admission rules

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej;
  2. tytul licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

Zasady kwalifikacji

  • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii angielskiej, kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:

W = 35 Wo-75

gdzie Wo:

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,6

W2 – ocena egzaminu dyplomowego

0,2

W3 – ocena pracy dyplomowej

0,2

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:

Wo = 0,75W1 + 0,25W2

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,75

W2 – ocena egzaminu dyplomowego

0,25

 

  • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w innym zakresie niż filologia angielska albo  uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym