Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika medialna (s1)

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-15 do 2018-09-16 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

podstawowy

rozszerzony

1.

Język polski - część pisemna

p1 = 0,30

p1 = 0,40

2. *

Język obcy nowożytny - część pisemna

p2 = 0,25

p2 = 0,30

3.**

Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

p3 = 0,20

p3 = 0,30

 * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

 

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 3,

p1 - przelicznik dla poziomu z języka polskiego,

p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 3.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym