OŚWIADCZENIE KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad:

 1. Zapoznałem się z warunkami i trybem rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019:
 2. Przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
  2. Moja rejestracja internetowa będzie uznana za wiążącą po wprowadzeniu przeze mnie wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz uzyskaniu potwierdzenia w IRK, że na konto UMK wpłynęła opłata rekrutacyjna za wybrane kierunki studiów (wymóg opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie).
  3. Indywidualne konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego; wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące (nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie). Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego indywidualnym koncie rekrutacyjnym.
 3. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA WYŻSZE

+pokaż treść
+ukryj treść

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, zwany dalej Uniwersytetem.
 2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych; adres: Inspektor Ochrony Danych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń; adres e-mail: jrutkowski@umk.pl, tel. 56 611 27 42.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyjęcie na studia na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554 z późn. zm.). Podane przez Panią/Pana adres e-mail i numer telefonu służą ochronie Pani/Pana interesów i są niezbędne Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do szybkiego kontaktu.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację przez okres 6 miesięcy lub dochodzenia roszczeń z związanych z przyjęciem na studia, z zastrzeżeniem ust. V.
 5. W przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcia umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne,
  2. realizacji zawartej umowy,
  3. dokumentowania przebiegu studiów,
  4. rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji dotyczących toku studiów,
  5. przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej,
  6. ustalenia prawa do zamieszkania w domu studenckim,
  7. przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Uniwersytet jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia, odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia na studia i studiowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu wyliczenia uzyskanej przez Panią/Pana liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia listy rankingowej, w oparciu o którą Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Uniwersytet Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE

+pokaż treść
+ukryj treść

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, zwany dalej Uniwersytetem.
 2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych; adres: Inspektor Ochrony Danych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń; adres e-mail: jrutkowski@umk.pl, tel. 56 611 27 42.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie na podstawie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody do czasu zakończenia procesu rekrutacji na studia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138).
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację przez okres 6 miesięcy lub dochodzenia roszczeń związanych z przyjęciem na studia, z zastrzeżeniem ust. V.
 5. W przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcia umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów niestacjonarnych i jej realizacji,
  2. dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich,
  3. rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji dotyczących toku studiów,
  4. przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej,
  5. przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich i projakościowych,
  6. ustalenia prawa do zamieszkania w domu studenckim,
  7. przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Uniwersytet jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia doktoranckie, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie, odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia na studia doktoranckie i studiowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu wyliczenia uzyskanej przez Panią/Pana liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia listy rankingowej w oparciu o którą komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Uniwersytet Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.