Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Humanistyczny

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1)

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-14 do 2019-07-11 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

  • „nowa matura” - konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla przedmiotu

1.*

Język polski - część pisemna albo matematyka albo język obcy nowożytny - część pisemna

p = 0,50

2.*

Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny (inny niż w punkcie 1)

p = 0,50

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pW1 + pW2,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 1,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,

p - przelicznik.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym