Nicolaus Copernicus University in Toruń / Faculty of Economic Sciences and Management

Management (full-time, 2nd cycle education) (NQF)

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: general academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2019-05-14 to 2019-07-31 23:59:59

Limit of students

150

Language

Polish

+pokaż OPIS KIERUNKU

Admission rules

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  1. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku zarządzanie (zarządzanie i marketing), ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji;
  2. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

 

 Uwaga!

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ustala się podział ogólnego limitu miejsc dla poszczególnych kierunków studiów wg następującej zasady:

- 90 % limitu miejsc dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach ekonomicznych oraz pokrewnych określonych w wymaganiach wstępnych,

- 10 % limitu miejsc przeznacza się dla kandydatów, absolwentów pozostałych kierunków.

 

  • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych na studiach.

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:

W = 35 Wo-75

gdzie:

Wo :

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:

Wo = 0,6 W+ 0,2W2  +0,2W3

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,6

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,2

W3 – ocena z pracy dyplomowej

0,2

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:

Wo = 0,75 W+ 0,25W2

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,75

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,25

 

  • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen dyplomów.  

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym