Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Optometria (s2)

Szczegóły
Kod 16510302-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów Optometria - Collegium Medicum w Bydgoszczy
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.06.2020 00:00 – 17.09.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim (2021/22) - kandydaci cudzoziemcy
    Tura 1 (20.04.2021 23:59 – 31.08.2021 23:59)

Zasady kwalifikacji

 

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  • tytuł licencjata lub równoważny z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii;
  • tytuł licencjata lub pokrewny, uzyskany na studiach, w trakcie których osiągnęli efekty kształcenia opracowane przez Europejską Radę Optyki i Optometrii dla Europejskiego Dyplomu Optometrii oraz zrealizowali program studiów obejmujący zajęcia dydaktyczne z zakresu następujących modułów/przedmiotów: optyka geometryczna; optyka fizyczna; optyka fizjologiczna (widzenia); percepcja wzrokowa; przyrządy optyczne; środowisko wzrokowe; anatomia i histologia; fizjologia ogólna i biochemia; mikrobiologia ogólna; farmakologia ogólna; epidemiologia i biostatystyka; anatomia i fizjologia oka.

 

Kandydaci z dyplomem polskim

Kwalifikacja odbywa się na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów oraz wysokość średniej uzyskanej na studiach licencjackich, zgodnie ze wzorem:

W0 = 0,75 W1 + 0,25 W2

przelicznik

W1 – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

0,75

W2 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia

0,25

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 2,00-5,00 pkt. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje przedmioty kierunkowe studiów pierwszego stopnia w zakresie podanym w wymaganiach wstępnych.