Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Cognitive Science (s2)

Szczegóły
Kod 24550309-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Kierunek studiów Cognitive Science
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Zasady kwalifikacji

 

Wymagania wstępne

  • tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku studiów,

 

Kandydaci z dyplomem polskim oraz zagranicznym

Konkurs ocen z dyplomów.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskiena kierunkach: kognitywistyka, biologia, informatyka, psychologia, matematyka, fizyka, językoznawstwo z oceną na dyplomie nie niższą niż 4,0, uzyskują maksymalną liczbę punktów.

W przypadku, gdy liczba osób z maksymalną liczbą punktów przewyższy limit miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia lub jednilitych magisterskich. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w skali do 100 pkt.:

W = 35 Wo - 75

gdzie Wo :

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:

W0 = 0,6 W1 + 0,2 W2 + 0,2 W3

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,6

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,2

W3 – ocena z pracy dyplomowej

0,2

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:

W0 = 0,75 W1 + 0,25 W2

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,75

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,25