• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Japonistyka (s2)

Szczegóły
Kod 25510316-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów japonistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

szczegółowy opis kierunku


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii japońskiej (filologia - japonistyka);
  • tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisanego do dyscypliny literaturoznawstwo lub/i językoznawstwo lub/i nauki o kulturze i religii.

 

Kandydaci z dyplomem polskim

Egzamin wstępny sprawdzający znajomość praktycznej nauki języka japońskiego. Egzamin składa się z dwóch części: z egzaminu pisemnego (w tym pismo japońskie) i egzaminu ustnego. Egzaminy oceniane są w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 50 punktów z egzaminu pisemnego jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.

Lp.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

przelicznik

1.

Egzamin pisemny (Wp)

pp = 0,7

2.

Egzamin ustny (Wu)

pu = 0,3

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w skali do 100 pkt.:

W = pp Wp + pu Wu

gdzie:

Wp - liczba punktów z egzaminu pisemnego,

Wu - liczba punktów z egzaminu ustnego,

pp - przelicznik dla egzaminu pisemnego,

pu - przelicznik dla egzaminu ustnego.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks z uczelni, w której odbywał studia.

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek: japonistyka, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w zakresie filologii japońskiej (filologia - japonistyka) zwolnieni są z egzaminu pisemnego i ustnego. Z egzaminu pisemnego i ustnego zwolnieni są także absolwenci filologii oraz studiów językoznawczych z japońskim jako jednym z języków kierunkowych.

Kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisanego do dyscypliny literaturoznawstwo lub/i językoznawstwo lub/i nauki o kulturze i religii oraz udokumentowali znajomość języka japońskiego świadectwem zdania egzaminu Japanese-Language Proficiency Test (Nihongo Noryoku Shiken) na poziomie N1 lub N2 zwolnieni są tylko z egzaminu pisemnego.

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Egzamin pisemny i egzamin ustny.