• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, zwany dalej Uniwersytetem. 
  2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych; adres: Inspektor Ochrony Danych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń; adres e-mail: iod@umk.pl, tel. 56 611 27 42. 
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jakie spoczywają na Uniwersytecie w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących na Uniwersytecie (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). Dane szczególnych kategorii mogą być przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy z dnia z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w przypadku praktyk i innych czynności podejmowanych przez Pana/Panią z małoletnimi.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Uniwersytet jest niezbędne w celu rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) – założenia konta i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. 
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację przez okres 6 miesięcy lub dochodzenia roszczeń związanych z przyjęciem na studia.
  7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Uniwersytetu w tym członkowie komisji rekrutacyjnych, którzy przetwarzają dane w związku z procesem rekrutacji.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza, organami administracji publicznej w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa. 
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.