Unia Europejska

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Grafika (sj)

Szczegóły
Kod 14510130-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuk Pięknych
Kierunek studiów Grafika
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 28
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Wymagany dokument
  • Dokumenty na studia pierwszego stopnia i jednolite
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.06.2020 00:00 – 11.08.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (2020/21)
    Tura 3 (25.10.2020 00:00 – 29.10.2020 23:59)

Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki artystyczne:

architektura wnętrz (s1), grafika (sj)

mogą zarejestrować się tylko na jeden z tych kierunków.

 

Szczegółowe informacje dotyczące portfolio, autoprezentacji oraz oświadczenia znajdują się na stronie Wydziału Sztuk Pięknych więcej informacji.

 

Kandydaci z nową maturą (od 2005 roku)

 

Lp.

Jednostka kwalifikacyjna

Liczba punktów/poziom

Przelicznik

1.*

Przegląd portfolio - zestawu prac plastycznych powinno zawierać: maximum 10 prac rysunkowych (w tym do 5 szkiców) oraz 10 prac malarskich.

Rysunki: format preferowany 100x70 cm; studia z natury postaci (min. 5) lub martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice: dowolny format i technika.

Malarstwo: format prac min. 50x70 cm, studia z martwej natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.) podobrazie dowolne.

Do portfolio można dołączyć dodatkowo prace reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w różnych technikach, projektowanie graficzne, fotografia, animacja, video, etc. (maks. do 5 z każdej dyscypliny).

min. 80

pe = 0,60

2.**

Autoprezentacja

0-100

pa = 0,10

3.

Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)

podstawowy

pp = 0,15

rozszerzony

pp = 0,30

*Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: "Nazwisko_Imię_portfolio"), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, video itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.)

Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkichy włączonych do portfolio prac plastycznych.

**Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:

1. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?

2. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?

3. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?

4. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.)

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = peWe + paWa+ ppWp,

gdzie:

We – liczba punktów uzyskanych na podstawie portfolio ocenianego w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych,

Wa – liczba punktów uzyskanych na podstawie autoprezentacji ocenianej w skali 0-100 pkt,

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu,

pe - przelicznik dla oceny portfolio,

pa - przelicznik dla oceny autoprezentacji,

pp - przelicznik dla poziomu przedmiotu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowieni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

Kandydaci ze starą maturą

 

Lp.

Jednostka kwalifikacyjna

Liczba punktów

Przelicznik

1.*

Przegląd portfolio - zestawu prac plastycznych powinno zawierać: maximum 10 prac rysunkowych (w tym do 5 szkiców) oraz 10 prac malarskich.

Rysunki: format preferowany 100x70 cm; studia z natury postaci (min. 5) lub martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice: dowolny format i technika.

Malarstwo: format prac min. 50x70 cm, studia z martwej natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.) podobrazie dowolne.

Do portfolio można dołączyć dodatkowo prace reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w różnych technikach, projektowanie graficzne, fotografia, animacja, video, etc. (maks. do 5 z każdej dyscypliny)

min. 80

pe = 0,60

2.**

Autoprezentacja

0-100

pa = 0,10

3.

Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny

-

p = 0,30

*Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: "Nazwisko_Imię_portfolio"), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, video itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.)

Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkichy włączonych do portfolio prac plastycznych.

**Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:

1. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?

2. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?

3. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?

4. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.)

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = peWe + paWa+ ppWp,

gdzie:

We – liczba punktów uzyskanych na podstawie portfolio ocenianego w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych,

Wa – liczba punktów uzyskanych na podstawie autoprezentacji ocenianej w skali 0-100 pkt,

Wp – liczba punktów odpowiadająca ocenie egzaminu dojrzałości z przedmiotu,

pe - przelicznik dla oceny portfolio,

pa - przelicznik dla oceny autoprezentacji,

pp - przelicznik dla oceny z przedmiotu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowieni przelicznik daje najwyższą wartość.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

Kandydaci z dyplomem IB lub EB

Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63 poz. 442 i 443) kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury”. Kandydat wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Kandydat ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.

 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

uprawnienia

Laureaci konkursów ogólnopolskich

uprawnienia

Osiągnięcia sportowe

uprawnienia