Unia Europejska

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia (sj)

Szczegóły
Kod 24510102-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 80
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Wymagany dokument
  • Dokumenty na studia pierwszego stopnia i jednolite
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.06.2020 00:00 – 18.08.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (2020/21)
    Tura 1 (24.09.2020 13:10 – 30.09.2020 23:59)

Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci z nową maturą (od 2005 roku)

Konkurs świadectw dojrzałości:

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

podstawowy

rozszerzony

1.

Język polski - część pisemna

p1 = 0,20

p1 = 0,25

2. *

Język obcy nowożytny - część pisemna

p2 = 0,15

p2 = 0,20

3.**

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia

-

p3 = 0,40

4.

Matematyka

p4 = 0,10

p4 = 0,15

 * Kandydat wskazuje jeden język obcy nowożytny, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu 3.

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 3,

W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,

p1 - przelicznik dla poziomu z języka polskiego,

p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego,

p3 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 3,

p4 - przelicznik dla poziomu z matematyki.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

Kandydaci ze starą maturą

Konkurs świadectw dojrzałości.

Pod uwagę brane są wyniki ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na świadectwie dojrzałości.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią arytmetyczną ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. Wyniki przeliczane są na punkty w skali od 0 do 100.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

Kandydaci z dyplomem IB lub EB

Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63 poz. 442 i 443) kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury”. Kandydat wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1 - 10) x 10 (do 100 punktów). W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Kandydat ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.

 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

uprawnienia

Laureaci konkursów ogólnopolskich

uprawnienia

Osiągnięcia sportowe

uprawnienia