Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia germańska (s2)

Szczegóły
Kod 25510312-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów Filologia germańska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 20.09.2021 23:59)

Zasady kwalifikacji

 

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej;
  • tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisanego do dyscypliny literaturoznawstwo lub/i kjęzykoznawstwo; koniecznie udokumentowanie opanowania j ezyka niemieckiego w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Ststemu Opisu Kształcenia Rady Europy.

 

Kandydaci z dyplomem polskim

Konkurs ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:

W = 35 Wo - 75

gdzie Wo :

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:

W0 = 0,6 W1 + 0,2 W2 + 0,2 W3

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,6

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,2

W3 – ocena z pracy dyplomowej

0,2

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:

W0 = 0,75 W1 + 0,25 W2

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,75

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,25

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Konkurs ocen z dyplomów.