Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo wewnętrzne (s2)

Szczegóły
Kod 27510377-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Zasady kwalifikacji

 

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

 

Kandydaci z dyplomem polskim

Konkurs ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:

W = 35 Wo - 75

gdzie Wo :

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:

W0 = 0,6 W1 + 0,2 W2 + 0,2 W3

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,6

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,2

W3 – ocena z pracy dyplomowej

0,2

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:

W0 = 0,75 W1 + 0,25 W2

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,75

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,25

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 0-100 pkt.