• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Japonistyka (s1)

Szczegóły
Kod 25510216-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów japonistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagany dokument
  • Dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 11.07.2022 23:59)

szczegółowy opis kierunku


Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci z nową maturą (od 2005 roku)

Konkurs świadectw dojrzałości:

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

podstawowy

rozszerzony

1.

Język angielski – część pisemna

-

p1 = 0,60

2.

Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny (inny niż język angielski) albo język łaciński i kultura antyczna albo historia albo geografia albo biologia albo chemia albo fizyka

-

p2 = 0,35

3.*

Matematyka

p3 = 0,03

p3 = 0,05

* Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego i przedmiotu 2.

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2  + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka angielskiego,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,

p1 - przelicznik dla poziomu z języka angielskiego,

p2 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2,

p3 - przelicznik dla poziomu z matematyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

Kandydaci ze starą maturą

Konkurs świadectw dojrzałości:

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik

1.

Język angielski

p1 = 0,50

2.

Język polski – część pisemna

p2 = 0,45

3.

Matematyka

p3 = 0,05

 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub matematyki, wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony na podstawie pozostałych przedmiotów.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka angielskiego,

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,

W3 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki.

p1 - przelicznik z języka angielskiego,

p2 - przelicznik z języka polskiego,

p3 - przelicznik z matematyki.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

Kandydaci z dyplomem IB lub EB

Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63 poz. 442 i 443) kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury”. Kandydat wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1 - 10) x 10 (do 100 punktów). W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Kandydat ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.

 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

uprawnienia

Laureaci konkursów ogólnopolskich

uprawnienia

Osiągnięcia sportowe

uprawnienia