• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia rosyjska (s2)

Szczegóły
Kod 25510314-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów filologia rosyjska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 20.09.2022 23:59)

szczegółowy opis kierunku


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii rosyjskiej;
  • tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisanego do dyscypliny literaturoznawstwo lub/i językoznawstwo; konieczna jest udokumentowana znajomość języka rosyjskiego w stopniu odpowiadającym poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.

 

Kandydaci z dyplomem polskim

Konkurs ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:

W = 35 Wo - 75

gdzie Wo :

- dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:

W0 = 0,6 W1 + 0,2 W2 + 0,2 W3

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,6

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,2

W3 – ocena z pracy dyplomowej

0,2

- dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:

W0 = 0,75 W1 + 0,25 W2

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,75

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,25

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Konkurs ocen z dyplomów.