European Union
 • log in
 • create an account

Wstęp

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – irk.umk.pl.

 Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Na postawie audytu badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny strona internetowa www.umk.pl spełnia wymagania w 56%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Brak możliwości przejścia do odpowiednich części strony z pominięciem innych elementów. 
 • Brak alternatywnych sposobów na znalezienie innych stron w serwisie. 
 • Na stronie znajdują się elementy w innym języku, które nie zostały odpowiednio oznaczone.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wyróżnienie odnośników,
 • duże powiększenie stron nie powoduje ucinania treści,
 • przejrzystości menu,
 • nawigowanie po stronie nie budzi wątpliwości,
 • umieszczenie treści jest poprawne i czytelne,
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.